libowfat/buffer/buffer_putulonglong.c

9 lines
171 B
C
Raw Normal View History

#include "buffer.h"
#include "fmt.h"
int buffer_putulonglong(buffer *b,unsigned long long l) {
char buf[FMT_ULONG];
return buffer_put(b,buf,fmt_ulonglong(buf,l));
}