libowfat/buffer/buffer_putxlong.c

9 lines
158 B
C
Raw Normal View History

2001-02-05 18:08:57 +00:00
#include "buffer.h"
#include "fmt.h"
int buffer_putxlong(buffer *b,unsigned long l) {
char buf[FMT_XLONG];
return buffer_put(b,buf,fmt_xlong(buf,l));
}